Statuten

Statuten Pojedu

Richtlijn

Met deze statuten wordt beoogd het koor Pojedu als musicerende eenheid en vriendengemeenschap te dienen en te beschermen. Hierna volgen de statuten, welke eerder naar de geest dan naar de letter dienen nagevolgd te worden.


Doelstelling

Pojedu is een, op levensbeschouwelijk en politiek vlak, pluralistische en niet-gebonden koorvereniging. Zij streeft naar volmaakte koorzang en wenst dit ook via geregelde uitvoeringen aan het publiek aan te bieden. ART. I : Koorlid zijn houdt in: proberen mee te werken aan het verwezenlijken van bovenstaande doelstelling. ART. II : De mogelijkheid bestaat aan te sluiten bij overkoepelende organen voor zover dit niet in strijd is met de eigen aard.


Aanwezigheden

ART. III : a. Elk koorlid wordt geacht de repetities regelmatig bij te wonen. Indien minstens 75% van het aantal repetities, gehouden als voorbereiding op een bepaald koorconcert, bijgewoond werden kan het lid ook deelnemen aan de uitvoering. b. Koorleden die geen 75% aanwezigheid op de repetities halen, maar wel 65%, kunnen deelnemen aan de uitvoering van een concert, mits het met succes afleggen van een evaluatieproef, afgenomen door de dirigent. c. Nieuwe koorleden, die de intentie hebben om blijvend deel uit te maken van het koor, kunnen aan de uitvoering van een concert deelnemen, mits een aanwezigheid van minstens 75% sinds aansluiting bij het koor én een succesvolle evaluatieproef. ART. IV : De dirigent zal het resultaat van de voorbereiding evalueren. Hij heeft het recht om, op basis van deze evaluatie, het concert af te gelasten.


Toetredingsvoorwaarden

ART. V : Het lidgeld wordt elk jaar bij het begin van het kalenderjaar bepaald door het dagelijks bestuur. Jongeren beneden de 18 jaar zijn geen lidgeld verschuldigd. Studenten en werklozen genieten halve prijs. ART. VI : Modaliteiten voor het lidgeld van nieuwe leden: eerste 6 maanden gratis, nadien restant van het jaar in tienden te betalen. ART. VII : Nieuwe koorleden ontvangen een map met informatie ART. VIII : Het bestuur kan beslissen voor bepaalde partituren de koorleden een borg ten bedrage van de aankoopprijs te laten betalen. Koorleden kunnen deze partituur eventueel ongeschonden terug inleveren en ontvangen dan het volledige bedrag van de borg terug. Ieder koorlid betaalt een jaarlijks bijdrage voor het gebruik van de partituren. Deze bijdrage wordt vastgelegd door het bestuur.


Bestuur

ART. IX : Bestuursfuncties : - voorzitter - ondervoorzitter - schatbewaarder - secretaris - dirigent - 4 stemafgevaardigden (1 uit elke stemgroep) De functies van voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder en secretaris kunnen uit om het even welke stemgroep verkozen worden en zijn niet cumuleerbaar. De dirigent zit ambtshalve in het bestuur en is niet verkiesbaar. ART. X : Jaarlijks worden bepaalde bestuursfuncties verkiesbaar gesteld en dit ter gelegenheid van de algemene vergadering. Het ene jaar zijn voorzitter en schatbewaarder herverkiesbaar, het andere jaar ondervoorzitter en secretaris. Een mandaat van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of schatbewaarder duurt twee jaar. Personen die deze functies een eerste maal vervuld hebben kunnen opnieuw voorgedragen en verkozen worden voor enen volgende periode van 2 jaar. Na deze 2 bestuurstermijnen kan een mandaat niet meer verlengd worden, tenzij er geen andere kandidaten zijn. Indien één van de bestuursleden zijn mandaat vroegtijdig beëindigt, dan wordt een tussentijdse verkiezing gehouden. Dit mandaat loopt dan tot de eerstvolgende vervaldag van de daaraan gekoppelde bestuursfunctie (voorzitter-schatbewaarder/ondervoorzitter-secretaris). De stemafgevaardigden worden jaarlijks herverkozen. ART. XI : Alle stemmingen gebeuren in twee ronden: Kandidatuurronde: De kandidaten worden voorgedragen door de aanwezige leden (één naam per functie, voor stemafgevaardigden kan elk lid slechts stemmen voor de stemafgevaardigde van de stemgroep waartoe hij/zij behoort). Ieder lid waarvan de naam minstens éénmaal genoemd is kan al dan niet zijn kandidatuur handhaven. Wanneer deze ronde resulteert in slechts één kandidatuur, wordt een vertrouwenstemming gehouden. Een gewone meerderheid is beslissend. Stemronde: Een gewone meerderheid is beslissend. Stemming tussen meerdere kandidaten verloopt als volgt: * na de eerste stemming blijven de 2 best geplaatste kandidaten over * bij de tweede stemming tellen blanco’s mee voor de berekening van het totaal (stemmen A, stemmen B, blanco’s en ongeldige stemmen) * bij de derde stemming tellen de blanco’s niet meer mee (totaal vermindert eventueel). ART. XII : Stemrecht op de algemene vergadering houdt een aanwezigheid in van ½ van het aantal activiteiten tijdens het voorgaande werkjaar. Voor nieuwe koorleden die minstens drie maand lid zijn geldt deze regel vanaf hun toetreding. ART. XIII : Elk lid heeft recht aanwezig te zijn op een bestuursvergadering om bepaalde voorstellen te doen of opmerkingen te maken. Uiteindelijk beslist het bestuur. ART. XIV : Van elke bestuursvergadering wordt verslag uitgebracht en gepubliceerd. ART. XV : Bestuursvergaderingen worden in principe maandelijks gehouden met minimum 2/3 van het aantal bestuursleden. De agenda wordt, indien mogelijk, op voorhand medegedeeld. ART. XVI : Een algemene vergadering wordt jaarlijks ingericht en moet minimum 1 week op voorhand aan de koorleden medegedeeld worden , bij voorkeur via het verslag over de bestuursvergadering waarop de algemene vergadering werd voorbereid. De statuten kunnen op de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen gewijzigd worden. ART. XVII : Op aanvraag van 1/5 van de koorleden kan een buitengewone algemene vergadering ingericht worden.


Andere functies

ART. XVIII : Op de jaarlijkse algemene vergadering worden volgende functies ingevuld: * Drankvoorziening op repetities * Webmaster voor de website Pojedu * Verantwoordelijkheid openen/afsluiten repetitieruimte * Beheer van de partituren van het koor * Beheer van het archief van het koor * Materiaalmeester * Public Relations Verschillende dezer functies kunnen gecombineerd worden bij eenzelfde persoon. Deze functies zijn geen bestuursfuncties. Betrokkenen kunnen eventueel wel door het dagelijks bestuur expliciet uitgenodigd worden op bestuursvergaderingen waar items behandeld worden die met hun functie te maken hebben.


Ontbinding

ART. XIX : Bij ontbinding van de vereniging worden alle financiële en materiële bezittingen ter beschikking gesteld van een organisatie voor nationale of internationale hulpverlening, aldus erkend door de Vlaamse gemeenschap. ART. XX : De algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid over de aanduiding van de organisatie bedoeld in ART XIX.


Ereleden

ART. XXI : Belangstellenden kunnen erelid worden van Pojedu mits betaling van een bijdrage die jaarlijks door het bestuur herzien wordt.